WSPARLI NAS

Kampanię GALERIA BEZ DOMU finansowo wspiera OXFAM International 

https://www.oxfam.org/

Dziękujemy!

ORGANIZATORZY KAMPANII

Migrant Info Point (MIP) jest miejscem, które powstało w 2013 r. z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu. Chcieliśmy, żeby osoby przyjeżdżające do miasta nie znające języka, nie rozumiejące wielu procedur mogły dowiedzieć się jak i gdzie to zrobić. MIP jest miejscem gdzie można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Mówimy jak wypełnić formularze, tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości polskiego prawa. Pomagamy cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. Proponujemy warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne. W MIP pracują osoby, które mają doświadczenie, wiedzę w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce – pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy.

MIP prowadzony jest obecnie przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych która realizuje projekty na rzecz cudzoziemców, współpracuje z instytucjami i organizacjami, które wspierają integrację na różnych płaszczyznach, wspiera cudzoziemców w tworzeniu inicjatyw na rzecz integracji

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM UAM) jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować poczynania badawcze wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum prym wiodą antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych.

CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne. Dotychczas zrealizowaliśmy kilka dużych projektów badawczych dotyczących cudzoziemskich mieszkańców Poznania – studentów, pracowników, przedsiębiorców, uczniów, edukatorów itd. – których rezultaty znaleźć można w książkach Od gości do sąsiadów (2010), Migracje a heterogeniczność kulturowa (2012), Nie dość użyteczni (2015) oraz Nie dość mile widziani (2016). Upowszechniamy wyniki naszych badań poza środowiskami naukowymi przekładając je na konkretne rekomendacje, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi mają szansę znaleźć praktyczne zastosowanie. Znamiennym przykładem jest uruchomiony przez CeBaM w roku 2013 Migrant Info Point – jedyny punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu. Lokalnemu społeczeństwu proponujemy wykłady i warsztaty, podczas których dzielimy się ogólną wiedzą i wynikami naszych badań. W ten sposób staramy się budować otwartość na nowych mieszkańców miasta.

Osoby zaangażowane w kampanię: Karolina Sydow, Stana Buchowska, Maria Lebioda, Monika Wińczyk, Hubert Wińczyk, Wojciech Luchowski, Natalia Bloch, Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Katarzyna Chabecka, Teatr Ósmego Dnia