SUPPORT

GALERIA BEZ DOMU enjoys the financial support from OXFAM International

https://www.oxfam.org/

Thank you!

CAMPAIGN ORGANIZERS

Migrant Info Point (MIP) is an information centre set up in 2013 for foreigners living in Poznań. Since many foreigners coming to the city can’t speak Polish and find administrative matters confusing, for example they don’t know which institution to go to or how to fill out the forms, the idea behind MIP was to provide them with help and support. MIP is a place where foreigners can find information about how to legalize their stay and work, it also offers them guidance in everyday matters. We offer them help with filling out the forms, we translate for them and explain the complexities of the Polish legal system. We advise both foreigners and those who would like a foreigner to stay in Poland. We provide workshops, language courses, trainings and integration meetings. MIP employs experienced individuals who are well versed in many legal matters and social aspects of life in Poland – office employees, lawyers, advisers and lecturers.

MIP is currently run by the Foundation for Migration Research which implements projects aimed at promoting integration of foreigners, it co-operates with various institutions and organizations which support integration at all levels, and it gives assistance to foreigners in their own initiatives to foster integration.

The Centre for Migration Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (CeBaM UAM) is a research centre founded in 2009. The centre’s aim is to integrate all research efforts to fill the gaps in our knowledge about immigration and emigration, especially in the western Poland. This interdisciplinary centre is run mostly by social and cultural anthropologists, which greatly influences the nature of its bottom-up, community-engaged qualitative research. 

CeBaM UAM is focused not only on research, but also on practical and educational activities. So far we have carried out four large research projects concerning foreigners living in Poznań – students, employees, entrepreneurs, pupils, educators, etc. – whose results have been published in a number of books, for example From Guests to Neighbours (2010), Migration and Cultural Heterogeneity (2012), Not Useful Enough (2015) and Not Welcome Enough (2016). We disseminate the results of our research outside academia and translate them into specific recommendations, which are implemented in life thanks to government agencies, local governments and NGOs we co-operate with. Migrant Info Point has been run by CeBaM since 2013 and it is a representative example of such strategic collaboration. It is the only place offering information and advice for immigrants in Poznań. We also organise talks and workshops for the local community to share our knowledge and the results of our research on immigration. In this way, we try to make the local inhabitants of Poznań more open to new residents of the city.

Parties engaged in the campaign: Karolina Sydow, Stana Buchowska, Maria Lebioda, Monika Wińczyk, Hubert Wińczyk, Wojciech Luchowski, Natalia Bloch, Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Katarzyna Chabecka, Teatr Ósmego Dnia.

MIP prowadzony jest obecnie przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych która realizuje projekty na rzecz cudzoziemców, współpracuje z instytucjami i organizacjami, które wspierają integrację na różnych płaszczyznach, wspiera cudzoziemców w tworzeniu inicjatyw na rzecz integracji

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM UAM) jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować poczynania badawcze wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum prym wiodą antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych.

CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne. Dotychczas zrealizowaliśmy kilka dużych projektów badawczych dotyczących cudzoziemskich mieszkańców Poznania – studentów, pracowników, przedsiębiorców, uczniów, edukatorów itd. – których rezultaty znaleźć można w książkach Od gości do sąsiadów (2010), Migracje a heterogeniczność kulturowa (2012), Nie dość użyteczni (2015) oraz Nie dość mile widziani (2016). Upowszechniamy wyniki naszych badań poza środowiskami naukowymi przekładając je na konkretne rekomendacje, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi mają szansę znaleźć praktyczne zastosowanie. Znamiennym przykładem jest uruchomiony przez CeBaM w roku 2013 Migrant Info Point – jedyny punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu. Lokalnemu społeczeństwu proponujemy wykłady i warsztaty, podczas których dzielimy się ogólną wiedzą i wynikami naszych badań. W ten sposób staramy się budować otwartość na nowych mieszkańców miasta.

Osoby zaangażowane w kampanię: Karolina Sydow, Stana Buchowska, Maria Lebioda, Monika Wińczyk, Hubert Wińczyk, Wojciech Luchowski, Natalia Bloch, Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Katarzyna Chabecka, Teatr Ósmego Dnia